مرور برچسب

Clonac

کلوناک ( Clonac ) چیست؟ بررسی نحوه مصرف تا عوارض

کلوناک (Clonac) دارویی است که حاوی ماده فعالی است که دیکلوفناک- سدیم نامیده میشود و متعلق به خانواده مواد مخدر غیر استروئیدی ضد التهابی (NSAIDs) است. مکانیسم عمل آن بر مبنای مهار غير انتخابی سيکلوکوکيژناز - آنزيمی است که مسئول انتشار واسطه…