مرور برچسب

Ritonavir

درمان عفونت HIV با داروی Ritonavir

Ritonavir ، متعلق به گروهی از داروهای مهارکننده پروتئاز HIV است و در درمان عفونت HIV استفاده می شود (معمولا در ترکیب با سایر داروها). مهار کننده پروتئاز HIV، منجر به ایجاد ویروس ایدز می شود که به اندازه کافی بالغ نشده و قادر به تولید چرخه…