مرور برچسب

Sims4

شبیه سازی و کپی کامپیوتری دنیا، از رویا تا واقعیت

شبیه سازی و کپی کامپیوتری دنیا، از رویا تا واقعیت شاید با توانایی های امروزه خود نتوانیم دنیای اطرافمان را و هر چیزی که در آن است کپی و شبیه سازی کامپیوتری کنیم اما اگر تکنولوژی با همین روند پیشرفت کند شاید روزی بتوانیم جهانی مانند جهان…