مرور برچسب

Thromboembolism

ترمبو آمبولی

ترمبو آمبولی یکی از مشکلاتی که معمولا بعد از شکستگی های لگن، ران و ساق و یا اعمال جراحی لگن و اندام تحتانی بوجود مي آید لخته شدن خون یا ترمبوز وریدی و سپس آمبولی وریدی یا ترمبو آمبولی Thromboembolism است. گرچه این عارضه مي تواند در هر…