مرور برچسب

آسیب پذیری های امنیتی

انتشار اسامی کروم بوک های در معرض بدافزار Meltdown

انتشار اسامی کروم بوک های در معرض بدافزار Meltdown بدافزار Meltdown :کروم بوک ها از ابزارهای کاربردی هستند که با هزینه کم مشخصات مطلوبی به همراه داشته و برای کاربری روزانه گزینه مناسبی هستند. اگر شما نیز از کاربران کروم بوک ها محسوب می…