مرور برچسب

آلرژی به پیر گیاه

آلرژی به راگوید یا پیر گیاه (Ragweed Allergy)

گیاهان Ragweed ( راگوید یا پیر گیاه ) یک آلرژن شایع هستند. هنگامی که یک فرد گره های این گیاه را تنفس می کند، سیستم ایمنی بدن او ممکن است واکنش نشان دهد. تصور میشود این ماده باعث بیماری است و ممکن است نشانه های آلرژی را تجربه کنند. 17 نوع…