مرور برچسب

عمل زانو

نتایج بهتر برای عمل جراحی زانو با ترکیبات طبیعی تهیه شده از سویا

ثابت شده که مالش موضعی ترکیبات طبیعی تهیه شده از سویا باعث تقویت پروتئین تارسان میشود و چسبندگی زانو را کاهش میدهد. آینده جراحی زانو ممکن است در سویا جستجو شود. این موضوعی است که محققین چینی در پژوهش خود راجع به کاهش چسبناکی زانو بوسیله…