مرور برچسب

عوارض کم تحرکی

پیامدهای یک شیوه زندگی کم تحرک چیست؟

شیوه زندگی کم تحرک ، در حال تبدیل شدن به یک مسئله مهم بهداشت عمومی است. به نظر می رسد شیوه زندگی کم تحرک روزمره در بسیاری از کشورها به طور فزاینده ای گسترش پیدا می کند، گرچه ارتباط با طیف وسیعی از شرایط مزمن سلامتی را دارد.

پیامدهای یک شیوه زندگی کم تحرک چیست؟

شیوه زندگی کم تحرک، در حال تبدیل شدن به یک مسئله مهم بهداشت عمومی است. به نظر می رسد شیوه زندگی کم تحرک روزمره در بسیاری از کشورها به طور فزاینده ای گسترش پیدا می کند، گرچه ارتباط با طیف وسیعی از شرایط مزمن سلامتی را دارد.