مرور برچسب

عوامل مادرزادی ایجاد کج گردنی

کجی گردن یا تورتیکولی در نوزادان و روش های درمان آن

کجی گردن یا تورتیکولی در نوزادان و روش های درمان آن کجی گردن یا تورتیکولی در نوزادان ( Congenital muscular torticollis) بیشتر به صورت مادرزادی در کودک وجود دارد. مادران به سادگی میتوانند این عارضه را تشخیص دهند. وقتی می بینند که سر و…