مرور برچسب

محیط آنلاین

چگونه می توان با نظرات وحشتناک آنلاین، به صورت علمی مواجه شد

بر اساس تحقیقات من و دیگر محققان در زمینه های دیگر، چنین به نظر می آید که ، اظهار نظرهای افراد آنلاین در محیط های اجتماعی همانند ترول ها، فن ها و لایک کننده ها تلاش می کنند تا درک ما را از رفتارهای آنلاین افزایش داده و لذا به ما کمک کنند تا…