مرور برچسب

محیط کاری نامطلوب

همکاران بی ادب محیط کار می توانند خواب آسوده را از چشمهای شما بگیرند

محیط کار: همکاران بی ادب محیط کار می توانند خواب آسوده را از چشمهای شما بگیرند محیط کار و بیخوابی: همکاران بی ادب شما می توانند مخل  خواب شما شده و کیفیت خوابتان را کاهش دهند. اما  بنا بر تحقیق صورت گرفته  که ارتباط بین محیط کار و بی خوابی…