مرور برچسب

مخدر STAT3

نابودی سلول های بنیادی سرطانی با نانو ذرات مواد مخدر

نابودی سلول های بنیادی سرطانی با نانو ذرات مواد مخدر یک گروه از دانشمندان، نانوذراتی حاوی مواد مخدر را کشف کرده اند که می توانند سلول های بنیادی سرطانی را پیدا کنند و آنها را از بین ببرند، یک گروه کوچک از سلول های نادر که می توانند در…