مرور برچسب

Aminosol

نحوه مصرف آمینوسول ( Aminosol ) + بررسی عوارض و تداخلات دارویی

محلول آمینوسول حاوی آمینو اسیدهایی است که برای تغذیه پالکتیو در بیمارانی که نمی توانند از طریق خوردن غذا دریافت کنند، استفاده می شود. محلول حاوی اسید آمینه های زیر است: ایولولین لوسین والین لیزین متیونین ترئونین…