مرور برچسب

aorobic training

آمادگی هوازی زنان از مردان در تمرین هوازی بیشتر است

نبرد جنسیتی به نفع زنان: آمادگی هوازی زنان از مردان در تمرین هوازی بیشتر است یک مطالعه جدید نشان می دهد که وقتی زنان ورزش می کنند، بدن آنها اکسیژن را سریعتر از مردان انتقال می دهد. از دید محققان این نشان دهنده آمادگی هوازی بیشتر است. به…