مرور برچسب

Cefapan

سفاپان ( Cefapan ) چگونه عفونت را درمان می کند؟

سفاپان (Cefapan) دارویی است که حاوی عنصر فعال به نام سفیکسیم است. این دارو متعلق به یک گروه از داروهایی به نام آنتی بیوتیک سفالوسپورین (نسل سوم سفالوسپورین ها) است. این عمل با کشتن طیف گسترده ای از باکتری های گرام مثبت و گرام منفی انجام…