مرور برچسب

Ceftazidime

سفتازیدیم ( Ceftazidime ) و درمان عفونت

سفتازیدیم (Ceftazidime) دارویی از گروه سفالوسپورین آنتی بیوتیک نسل سوم است و فقط برای تزریق داخل وریدی طراحی شده است. این دارو علیه باکتری های هوازی گرام مثبت و گرام منفی، به ویژه در برابر انتروکوک ها، از جمله آنهایی که بتالاکتاماز تولید می…