مرور برچسب

Contractubex

نحوه مصرف کنتراکتیوبکس ( Contractubex )

ژل کنتراکتیوبکس متعلق به گروهی از داروهایی است که برای کاهش زخم استفاده می شود. این دارو یک اثر ضد رشد و گسترش (جلوگیری از گسترش سلول ها در بافت اطراف)، اثر ضد ورم (جلوگیری و کاهش التهاب) و اثر آرامبخش بر روی بافت اسکار یا زخم دارد.