مرور برچسب

Cymbalta

سیمبالتا (Cymbalta) چگونه افسردگی و اضطراب را درمان می کند؟

سیمبالتا (Cymbalta) دارویی است که حاوی ماده فعال دولوکستین می باشد. این دارو متعلق به گروهی از داروهایی است که به نام مهارکننده های بازدارنده نوراپی نفرین (SNRI) به نام سروتونین انتخابی و بازدارنده جذب نوراپی نفرین شناخته میشوند. این دارو…