مرور برچسب

DWORF چیست

مولکول جدید کشف شده ای که می تواند نارسایی قلبی را درمان کند

در نارسایی قلبی،عضله قلب قادر نیست که خون را به طور موثر در سراسر بدن پمپ و منتقل کند. یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت و حادتر شدن این بیماری،اختلال در تنظیم غلظت کلسیم خون است. مولکول کشف شده جدید که احتمال میرود قادر به ارائه جواب هایی در…