مرور برچسب

Google News

اخبار گوگل و سانسور اخبار سازمان های نامشخص

گوگل و پنهان سازی اخبار سازمان های نامشخص اخبار گوگل : به نظر می رسد شرکت گوگل با اخبار غیررسمی که مربوط به سازمان های نامشخصی می شود موافق نیست و به دنبال پنهان سازی آن است. اخبار جعلی معضلی است که گاهی اوقات گریبانگیر افراد تازه کاری…