مرور برچسب

Zolpidem

نحوه مصرف زولپیدم ( Zolpidem )

زولپیدم متعلق به داروهای آرام بخش است. این دارو مشتقی از لیزین است که از نظر ساختاری به بنزودیازپین ها وابسته نیست. با این حال، آن به گیرنده های بنزودیازپین متصل می شود و اثر مهاری GABA (گاما آمینو بوتیریک اسید) را افزایش می دهد. این…