بدن چقدر پروتئین را می تواند در یک وعده غذایی برای ساخت عضله استفاده کند؟

در قدیم تصور می شد تا یک ساعت بعد تمرین باید یک وعده ی پروتیینی با سرعت جذب بالا و کربوهیدرات با گلیسمی بالا به نسبت 1به2به دلیل ایجاد سطح اسپایک انسولین مصرف نمود و درصورت حذف این وعده رشدی در عضلات صورت نمی گیرد.

نشانگر زیستی یا بیومارکر چیست؟ بررسی بیومارکرهای التهابی مرسوم و فعالیت بدنی

در زمینه ی مهندسی پزشکی بیومارکرها بعنوان نوعی شاخص درنظر گرفته می شوندکه معمولا از نمونه های بیماران بدست آمده و بصورت کمی یا کیفی بوسیله ی ابزار آلاتی اندازه گیری و ارزیابی می شوند.