مرور برچسب

آتلکتازی

آتلکتازی بیباسیرال چیست؟ علائم، علل و عوارض

آتلکتازی تخریب جزئی یا کامل یک یا هر دو ریه است. زمانی که کیسه های هوایی کوچک در ریه ها به عنوان آلوئول دفع می شوند، این اتفاق می افتد. آتلکتازی بیباسیلار از کار افتادن کوچکترین لوب ها در هر دو ریه است.