مرور برچسب

عملکرد قلب با رژیم غذایی کراش

تاثیر رژیم غذایی کراش (crash diets) بر عملکرد قلب

تحقیقات جدید به بررسی تأثیر رژیم های غذایی های سخت مثل رژیم غذایی کراش که به عنوان رژیم های غذایی بسیار کم کالری معرفی می شوند و همچنین عملکرد قلب می پردازد. یافته ها از نظارت دقیق بر عملکرد قلبی در افرادی که سعی در از دست دادن وزن دارند،…