مرور برچسب

عوارض آمفتامین

آمفتامین و دکستروآمفتامین ( Amphetamine and Dextroamphetamine)

آمفتامین و دکستروآمفتامین دارو های تاثیر گذار بر محرک های سیستم عصبی مرکزی می باشند. آمفتامین و دکستروآمفتامین برای درمان نارکولپسی استفاده می شوند. آمفتامین یک محرک قوی سیستم عصبی مرکزی است. آمفتامین باعث آزاد شدن نورآدرنالین و دوپامین از…