مرور برچسب

مراقبت از سالمندان

ویژگی های روانشناختی ویژه به طول عمر بیشتر منجر می شود

آیا ویژگی های روانشناختی  به طول عمر کمک می کنند؟ طول عمر : خوش بینی، استقامت، اخلاق کاری خوب و یک پیوند قوی خانوادگی - آیا اینها می تواند مواد تشکیل دهنده زندگی طولانی و شاد باشد؟ یک مطالعه جدید نشان می دهد که ممکن است. دانشمندان بر…