مرور برچسب

Ecchymosis

اکیموز ( Ecchymosis ) چیست؟

اصطلاح اکیموز مربوط به توصیف یک ناحیه صاف، آبی یا بنفش رنگ و به اندازه حدود 1 سانتی متر یا با کمی قطر بیشتر  روی پوست است. این اصطلاح اغلب به عنوان جایگزین  برای  کبودی استفاده می شود، هر چند تا حدودی اشتباه است. اکیموز زمانی اتفاق می افتد…