مرور برچسب

Human ancestors

اجداد انسان ها از ما قبل تاریخ قادر به راه رفتن بودند

اجداد انسان ها از ما قبل تاریخ قادر به راه رفتن بودند با توجه به تحقیقات جدید، برخی از انسان های ما قبل تاریخ قادر بودند بدون از دست دادن توانایی میمون مانند خود برای صعود از درختان ، بر روی پاهای عقب راه بروند. تجزیه و تحلیل اسکلت 4.4…