مرور برچسب

SSBs

بررسی های جدید ارتباط بین نوشابه شیرین و چاقی را تایید می کند

بررسی های جدید ارتباط بین نوشیدنی شیرین و چاقی را تایید می کند مطالعات جدید نشان می دهد که مصرف منظم نوشابه های شیرین باعث ایجاد چاقی و اضافه وزن در کودکان و بزرگسالان می شود. نویسندگان خواهان سیاست های ملی سخت تر در سراسر جهان هستند.…