AMS چیست؟ عوارض تمرین در ارتفاع

تمرین در ارتفاع

0


کاهش فشار سهمی اکسیژن را در هوا هیپوکسی می گویند. تفاوت یا شیب بین فشار سهمی اکسیژن‌ سرخرگی و فشار سهمی اکسیژن بافت در سطح دریا ۶۰mmHg می باشد. در ارتفاع ۴۵۰۰ متری این تفاوت شیب به ۱۵mmHgمی رسد که سبب کاهش شیب انتشار اکسیژن از Hb خون به بافت می شود. این تغییر فشار سهمی اکسیژن بسیار مهمتر از کاهش اندک اشباع هموگلوبین است که در ریه ها اتفاق می افتد.

یکی از شایعترین عوارض تمرین در ارتفاع (acute mountain sickness) یا  AMSمی باشد

این عارضه مجموعه ای از علایم غیر اختصاصی شامل سرگیجه ، تهوع، ادم محیطی، بی اشتهایی، سردرد و…می باشد که معمولا ۶_ ۸ساعت پس از حضور در ارتفاع ظاهر می گردد. به نظر می رسد که با فعالیت ورزشی ریسک بروز  AMS افزایش نمی یابد و خطر بروز آن برای افراد ورزشکار و غیر ورزشکار یکسان‌ است.

از دیگر عوارض انجام تمرینات در ارتفاع تشدید تظاهرات بیماری های قلبی و ریوی است.

کاهش فعالیت تمرینی به دلیل افزایش خستگی مرکزی در ارتفاع عارضه ی دیگری است که در تمرینات ارتفاع ایجاد می شود. خستگی مرکزی به دلیل هیپوکسی در شرایط ارتفاع سریعتر رخ میدهد.

تمرین در ارتفاع نیاز بدن را به مکمل آهن افزایش می دهد خصوصا در گیاهخواران این مساله اهمیت بیشتری دارد.

مطالعات کمی در ارتباط با ایجاد رادیکال های آزاد اکسیداتیو تحت هیپوکسی انحام شده،برای پیشگیری از صدمات بافتی این عارضه بهتر است ورزشکاران در ارتفاع از مکمل توکوفرول (vit E) استفاده نمایند.

یکی از نگرانی های تمرینات در ارتفاع برای افرادی می باشد که ویژگی سلول داسی شکل دارند. در شرایط هیپوکسی خطر splinic infarction (ایجاد بافت فیبروز در طحال و از دست دادن کارایی طحال به دلیل توقف جریان خون ) در این افراد وجود دارد.
از دیگر عوارض تمرین در ارتفاع کاهش قدرت هوازی به دلیل کاهش حجم پلاسما و در نتیجه کاهش برون ده قلبی میباشد.

مطالب مرتبط
مکمل بتا آلانین و هر آنچه لازم است در مورد نحوه مصرف آن بدانید

یکی از مارکرهای قلبی که در زمان استرس قلبی و کشیدگی عضلات قلب در خون افزایش می یابدBNP می باشد که یک پلی پپتید۳۲  آمینه است. تحقیقات نشان می دهد که میزان NTpro BNP و ,BNP در ورزشکارانی در حال تمرین چه در سطح دریا چه در ارتفاع به یک میزان تغییر دارد، بنابراین این مارکر می تواند به عنوان یک ابزار غربالگری بیماری های قلبی در ورزشکاران مورد استفاده قرار بگیرد و افزایش این مارکر در ورزشکاران در ارتفاع به استرس ناشی از هیپوکسی مربوط نمی باشد.

در نهایت هر چه سازگاری در ارتفاع خوب باشد باز نمی تواند کمبود اکسیژن را در ورزشکاران جبران کند و به سطح عملکرد یا میزان vo2 max به سطح دریا برساند.

اختصاصی وردنگار: ارجاع تنها با نام وردنگار ، نویسنده و لینک دهی مستقیم مجاز است.

منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.